Salgs-/ leverings- samt abonnementsbetingelser er gældende for EC Sikring A/S, Klakring Stationsvej 5E, 7130 Juelsminde, CVR-nr. 20556781, AIA-nr. 212:085, ISO-certifikat nr. 0112168.

Erstatter alle tidligere versioner og er gældende fra den 31.03.2021.

Vil løbende blive opdateret og er tilgængelige på EC Sikring A/S´s hjemmeside www.ec-sikring.dk.

Betingelserne gælder for alle ydelser fra EC Sikring A/S, med mindre andet skriftligt er aftalt.

Såfremt der er forskel på betingelserne for private og erhvervsdrivende, er dette udtrykkeligt angivet i de enkelte bestemmelser.

 1. Der er følgende muligheder for abonnementstyper:

A–abn.: Overvågning 24 timer i døgnet året rundt af en godkendt kontrolcentral, teknikerberedskab samt vagtpatruljeberedskab. Diverse udkald, herunder også vagtudkald, afregnes pr. udkald samt efter timepris. Reservedele og/eller materialer afregnes særskilt.

B-abn.: Som A-abn. samt fri service excl. reservedele/materialer (undtagelser se pkt. 10).
Fri vagtudkald (undtagelser se pkt. 6 og pkt. 7).

C-abn.: Som A-abn. samt incl. årligt eftersyn.

D-abn.: Som A-abn., B-abn., C-abn. samt incl. reservedele/materialer. (Undtagelser se pkt.6, pkt.7 og pkt. 10).

E-abn.: Som A-abn. Incl. frit batteriskift. Excl. reservedele/materialer. (Undtagelser se pkt. 10).

 • Service vedrørende A-abn., B-abn., C-abn., D-abn. Og E-abn. omfatter ikke omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på alarmsystemet, såfremt fejlen er forårsaget af kunden selv og/eller en følge af fejl af de af tredjemand, f.eks. teleselskaber, internetudbydere, dataleverandører og lignende, leverede dele eller ydelser, særtjenester såsom telefonspærre/jamming og lignende samt fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt eller lignende.
 • Service omfatter ikke ændring, udvidelse eller nedtagning af alarmsystemet.
 • Service omfatter ikke skader på alarmsystemet, der er forvoldt af kunden, tredjemand eller andre udefrakommende hændelser, herunder torden, oversvømmelser, indbrud, strømsvigt og lignende.
 • Et abonnement omfatter ikke udgifter til tredjemand, herunder teleselskab, internetudbyder, dataleverandør, politi, brandvæsen mv.
 1. Instruktion/idriftsætning.

Der må ved opstart eller overtagelse af et anlæg, forventes en indkøringsperiode på 14 dage, ved større anlæg op til 30 dage.

Det påhviler kunden/abonnenten nøje at overholde den instruktion, som kunden/abonnenten modtager ved installationen. Der findes yderligere instruks på hjemmesiden.

EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for misbrug af kundens/abonnentens koder, nøglekort, kodeord eller applikationer.

 1. Signaloverføring/kommunikation.

Det påhviler kunden/abonnenten i abonnementsperioden at sørge for tilslutning til telenettet, datakommunikation, GSM/GPRS på teleselskabets/udbyders til enhver tid gældende vilkår.

Såfremt teleselskabet/udbyder kræver eller udfører ændringer i signaloverføringen, som medfører at der udføres ændring i den udførte installation, afholdes udgifter vedrørende ændringen af kunden/abonnenten.

Anlæg med opkobling til kontrolcentralen kræver at teleforbindelsen kun anvendes til kommunikation af alarmovervågning.

EC Sikring A/S påtager sig intet ansvar for fejl ved signaloverføringen, teletrafikken eller enhver form for forbrug vedrørende signaloverføringen.

Såfremt abonnenten i abonnementsperioden vælger anden teleoperatør, herunder ISDN, viderestillinger, IP-telefoni, internet, GSM-sendere m.m., er abonnenten ansvarlig for, at abonnementet fortsat kan anvendes.

Såfremt der sker udkald som følge af fejl, der kan henføres til den af kunden valgte overførselsforbindelse, bliver kunden/abonnenten faktureret for medgået tid og udkald som følge af fejlen.

EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for fejl, mangler, nedbrud eller defekter ved kundens/abonnentens eksisterende netværk.

Udkald med henblik på reparation som følge af ændringer i kundens/abonnentens it-infrastruktur, som påvirker driften af det af EC Sikring A/S leveret, monteret samt serviceret udstyr, faktureres kunden eller abonnenten efter medgået tid.

EC Sikring A/S er uden ansvar og uden indflydelse på, om teleselskabet ændrer på nettype/sender på grund af udvikling i telekommunikationen. Risikoen for, at abonnementet kan anvendes ved fremtidige ændringer, påhviler kunden/abonnenten.

Kunden/abonnenten er ansvarlig for, hvilken dækning der er gældende på installationsadressen i abonnementsperioden. EC Sikring A/S kontrollerer ikke, hvilken dækning, der er tilgængelig på installationsadressen.

EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved transmissionsnettet, ej heller i tilfælde, hvor kundens eget udstyr, uanset årsag, forringer eller forstyrrer transmissionssignalet.

EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for manglende kommunikation mellem systemdele og centraludstyr, hvis dette skyldes pludselig opstået batterisvigt, eller der ikke er tale om en fejl, der kan påvises direkte på de installerede genstande. EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for atmosfæriske forstyrrelser eller andre udefrakommende forstyrrelser Jamming og lignende.

APP:

Såfremt kunden/abonnenten anvender App, er EC Sikring A/S ikke ansvarlig for app’ens funktionalitet.

App’en er ikke godkendt til brug på AIA-anlæg ifølge F&P, medmindre andet skriftligt er aftalt.

EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for skader på elektronisk udstyr, hvorpå der downloades, installeres eller anvendes applikationer til brug af anlægget. EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for tab som følge af misbrug, hacking, nedbrud eller anden udefrakommende skade relateret til kundens/abonnentens brug af programmer, applikationer og/eller elektroniske services.

EC Sikring A/S er ikke ansvarlig, såfremt der ikke leveres SMS-beskeder, push-up-beskeder eller anden kommunikation til kunden/abonnenten.

 1. Nøgleboks.

Såfremt deponerede nøgler ikke kan anvendes eller såfremt kunden/abonnenten har fravalgt nøgleboks, er EC Sikring A/S berettiget til at rekvirere låsesmed for kundens/abonnentens regning, såfremt EC Sikring A/S eller vagtselskab skønner, at det er nødvendigt at få adgang til installationsadressen. Såfremt låsen er beskadiget, sker udskiftning for kundens/abonnentens regning.

Ved installationer hvor forsikringen kræver eller kunden/abonnenten ønsker nøgleboks, gælder følgende:

Til brug ved udrykning skal kunden/abonnenten deponere nøgler i nøgleboks, der af EC Sikring A/S monteres på alarmadressen. Der skal deponeres det antal nøgler, der gør det muligt for EC Sikring A/S og vagtselskabet at få adgang til alarmadressen i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre. EC Sikring A/S og vagtselskabet er uden ansvar for, de deponerede nøgler, deres anvendelighed, opbrud af nøgleboks, samt følger heraf. Såfremt der sker ændring af lås/cylinder, påhviler det kunden/ abonnenten at give besked til EC Sikring A/S herom og at deponere nye nøgler i nøgleboksen. Udgiften ved anskaffelse af nøgler afholdes af kunden/abonnenten. Nøgleboks og nøgleskuffe med tilhørende låseanordning tilhører EC Sikring A/S.

Nøglebokse overvåges alene, såfremt dette er skriftligt aftalt med kunden/abonnenten.

Såfremt der er tale om en etageejendom med fælles indgang, installeres der enten nøgleboks eller indgås aftale med EC Sikring A/S om nøgleforvaring. Kunden/abonnenten er ansvarlig for, at nøgleboks kan monteres. Såfremt kunden/abonnenten ikke er ejer af ejendommen, påhviler det kunden/abonnenten at fremvise skriftlig bekræftelse fra ejendommens ejer eller ejendomsadministrator.

 1. Kontrolcentral – vedr. Abonnenter.

I abonnementsperioden er abonnenten forpligtet til at sørge for, EC Sikring A/S og kontrolcentralen er i besiddelse af korrekte og opdaterede oplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt kontaktpersoner.

Abonnenten er forpligtet til løbende at holde forholdsordren/alarminstruksen, inkl. kontaktpersoner, ajourført ved kontrolcentralen, samt EC Sikring A/S. Såfremt forholdsordren/alarminstruksen ikke er ajourført, er EC Sikring A/S berettiget til at opkræve vederlag for ydelser leveret som følge heraf.

Enhver form for kommunikation anses for at være kommet retmæssigt frem til abonnenten, såfremt EC Sikring A/S og/eller kontrolcentralen har benyttet de oplysninger, der senest er angivet af abonnenten.

Medmindre der er indgået skriftlig aftale om anden reaktion, vil kontrolcentralen iværksætte følgende:

5.1. Såfremt der modtages et signal fra rumfølere, dørkontakter, glasbrudsfølere og lignende som følge af bevægelse, åbning, støj eller gennembrydning, vil kontrolcentralen forsøge at kontakte abonnenten. Såfremt der ikke opnås kontakt, iværksættes vagtpatruljekørsel til sikringsstedet, med mindre andet er aftalt. I erhvervskundeforhold sendes en vagtpatrulje til sikringsstedet uden forudgående kontakt til abonnenten, medmindre andet er aftalt. Såfremt alarmen afstilles af abonnenten indenfor 1 minut, aflyses patruljekørsel. Såfremt alarmen ikke afstilles eller afmeldes til kontrolcentralen inden 1. minut opkræves abonnenten for et vagtudkald.

5.2. Såfremt der modtages et signal fra fotodetektor, iværksættes som i pkt 5.1 og kontrolcentralen tilgår billeder, som ifølge forholdsordren.

5.3. Såfremt der modtages et fejlsignal fra sikringssystemet som følge af fejl i de elektroniske kredsløb, lav eller manglende spænding, hel eller delvis nedsat funktion eller lignende, vil kontrolcentralen kontakte ifølge forholdsordre. Såfremt der ikke opnås kontakt, kan der rekvireres teknikker til sikringsstedet.

5.4. Såfremt der modtages et sabotagesignal fra sikringssystemet som følge af åbning eller nedtagning af sikringskomponenter eller på grund af elektronisk forstyrrelse, kortslutning eller lignende, vil kontrolcentralen kontakte Ifølge forholdsordre. Såfremt der ikke opnås kontakt, vil der blive iværksat vagtpatruljekørsel til sikringsstedet, derudover kan teknikker rekvireres til sikringsstedet.

5.5. Såfremt der modtages en teknisk alarm fra sikringssystemet, som f.eks. røgmelder, temperaturføler, fugtmåler, vandalarm eller lign. vil kontrolcentralen forsøge at kontakte ifølge forholdsordren.

5.6. Såfremt kontrolcentralen modtager et signal som følge af strømsvigt af over 1 times varighed, medmindre andet skriftligt er aftalt, kontakter kontrolcentralen ifølge forholdsordre. Såfremt der ikke opnås kontakt indenfor 24 timer, kan teknikker rekvireres til sikringsstedet.

5.7. Der sendes rutinesignaler fra sikringssystemet til kontrolcentralen. Intervallet mellem rutinesignalerne afhænger af F&P’s sikringsniveau, den valgte servicemodel eller evt. anden aftale. I tilfælde af, at rutinesignalet udebliver, kontaktes ifølge forholdsordren. Såfremt der ikke opnås kontakt, kan tekniker rekvireres til sikringsstedet.

5.8. Såfremt kontrolcentralen modtager et signal om batterifejl, kontakter kontrolcentralen ifølge forholdsordren, hvis der ikke opnås kontakt, kan en tekniker rekvireres.

5.9. Såfremt kontrolcentralen modtager et signal om, at en detektors batterilevetid er lavt, kontakter kontrolcentralen ifølge forholdsordren, hvis der ikke opnåres kontakt, kan en tekniker rekvireres.

5.10. Ved aftaler om overfaldsalarm følger kontrolcentralen den til enhver tid gældende forholdsordre/alarminstruks.

5.11 Ved AIA sikringsniveau er det til enhver tid abonnentens ansvar at leve op til forsikringens krav, hvis ikke det lykkedes kontrolcentralen at få kontakt ifølge forholdsordren, vil der altid rekvireres tekniker eller vagt til stedet for til enhver tid at forsøge at opretholde det gældende sikringsniveau (F&P), dette gøres for abonnentens regning.

 1. Vagt:

Vagtselskabet udfører udvendig rundering. Såfremt der er nøgleboks samt aftale herom, udfører vagtselskabet ligeledes indvendig rundering.

For tyverianlæg gælder, at vagtpatruljekørsler af enhver art, som er udløst af udendørs detektor, altid sker for Kundens/abonnentens regning.

Såfremt der sker skade som følge af indbrud/forsøg på indbrud, hærværk, brand eller lignende, foranlediger EC Sikring A/S nødvendige skadebegrænsende foranstaltninger, herunder etablering af vagt på sikringsstedet, håndværkerassistance samt reetablering af systemet for kundens eller abonnentens regning.

 1. Alarmer.

Har kunden/abonnenten tilvalgt kæledyrsfunktion med nedsat følsomhed for systemets detektorer, kan kunden/abonnenten påregne manglende eller forsinket alarmaktivering.

Vedr. Abonnenter:

Abonnementet omfatter alarmer opstået som følge af forkert betjening. Forudsætningen er, at fejlalarmen afmeldes/afstilles ved kontrolcentralen, inden for 1 minut, inden kontrolcentralen har afsendt vagtpatrulje. I modsat fald faktureres abonnenten for udrykningen, med mindre andet er aftalt. Ved falske alarmer forårsaget af abonnenten, er EC Sikring A/S berettiget til at fakturere abonnenten for udført udrykning. Dette gælder, uanset om fejlen kan henføres til brug af ventilation, åbne vinduer, døre m.m., ophængning af skilte, julepynt eller lignende uanset abonnementstype.

Alarmer, der forårsages af atmosfæriske forstyrrelser eller strømsvigt, er ikke omfattet af abonnementet. Alarmer der er forårsaget som følge af insekter /edderkopper/spindelvæv/ manglende rengøring og lign i eller på detektorerne er ikke omfattet af abonnementet og udrykning til sådan alarm faktureres abonnenten.

For tyverianlæg gælder, at vagtpatruljekørsel af enhver art, der er udløst af udendørs detektorer, altid udføres for kundens/abonnentens regning.

Ved aftaler om overfaldsalarm følger kontrolcentralen den til enhver tid gældende forholdsordre/alarminstruks.

 1. Fotodetektor

Kunden/abonnenten er forpligtet til at sikre, at de personer, der har lovlig adgang til installationsstedet, er informeret om, at der er installeret billedovervågning på adressen. I tilfælde af alarm samt ved fejlretning, giver kunden/abonnenten kontrolcentralen samt EC Sikring A/S adgang til billedmateriale. EC Sikring A/S har ikke noget ansvar for kvaliteten af det optagne billedmateriale. Det påhviler kunden/abonnenten at overholde gældende lovgivning vedrørende opbevaring/sletning af billedmateriale i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om GDPR samt lovgivningen i øvrigt.

Desuden henvises til pkt. 5.

 1. Kameraovervågning.

Kunden/abonnenten er forpligtet til at informere om, at der er installeret kameraovervågning på adressen, samt at korrekt skiltning forefindes. EC Sikring A/S har ikke noget ansvar for kvaliteten af det optagne billedmateriale. Det påhviler kunden/abonnenten at overholde gældende lovgivning vedrørende opbevaring/sletning af billedmateriale i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om GDPR samt lovgivningen i øvrigt.

Det påhviler kunden/abonnenten at lade kamera og øvrigt udstyr registrere i politiets kameraregister efter gældende regler.

 1. Vedligeholdelse/årligt eftersyn.

Reparationer og ændringer af alarmsystemet må alene udføres af EC Sikring A/S eller en af EC Sikring A/S anvist reparatør.

Reparationer foretages inden for normal arbejdstid og omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på systemet, betales af abonnenten.  Ved fejl på anlæg der nødvendiggør reparationer udenfor normal arbejdstid, vil det være forbunden med ekstraomkostninger/tillæg ud over normal takst.

EC Sikring A/S er til enhver tid berettiget til at få adgang til alarmsystemet og til at foretage ændringer i dette.

Omforandringer samt reparationer som skyldes ombygninger hos kunden/abonnenten, sker for kundens/abonnentens regning.

Reparationer og udskiftninger af glasbrudsfolier sker altid for kundens/abonnentens regning.

Reparation eller udskiftning af åbningskontakter som følge af ændringer i døre og vinduer m.v. på grund af bygningsforskydninger eller dårligt vedligehold, sker for kundens/abonnentens regning uanset abonnementstype.

På abonnerede, finansierede anlæg samt ved driftsaftaler er kunden/abonnenten ansvarlig for, at anlægget er dækket af kundens/abonnentens forsikring. Således at forsikringen dækker reparationer som bl.a. blandt andet: fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telenettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, indbrud, overlast på alarmsystemet og lignende.

Såfremt kunden/abonnenten udskifter vinduer, døre eller lignende, hvorpå der er påsat skilte eller alarmmærker, er kunden/abonnenten forpligtet til at kontakte EC Sikring A/S for udskiftning af skilte/mærker. Udskiftning sker for kunden/abonnentens regning. Aflagte skilte og alarmmærker skal afleveres til EC Sikring A/S.

Abonnementet omfatter ikke omkostninger til evt. stillads-/liftleje nødvendigt for eftersyn/ombytning eller reparation af højt placerede enheder.

Ved køb af abonnement hvor teknisk service er inkluderet i abonnementet, er omkostninger til opgradering, ikke indeholdt i abonnementet.

Det påhviler kunden/abonnenten at foretage prøvealarmering i overensstemmelse med den vejledning, der forefindes på EC Sikring A/S’ hjemmeside. Prøvealarmering skal også omfatte systemets kommunikation ved at teste, om en given hændelse udløser den ønskede notifikation og/eller hændelse, herunder signaler til kontrolcentralen. Såfremt installerede anlæg er med AIA-krav, er kunden/abonnenten forpligtet til minimum månedligt at foretage en prøvealarmering, samt efter behov.

Såfremt kunden/abonnenten ikke foretager eftersyn/prøvealarmering kan EC Sikring A/S ikke drages til ansvar herfor, herunder om AIA-godkendelsen bortfalder.

Såfremt alarmsystemet ikke er funktionsdygtigt, er kunden/abonnenten forpligtet til straks at give EC Sikring A/S meddelelse herom.

Såfremt reparation, ændring eller vedligehold nødvendiggør fjernprogrammering af anlægget, er kunden/abonnenten forpligtet til at betale EC Sikring A/S herfor.

Tågesikring:

En tågesikring skal minimum efterses hvert 2. år. Ved eftersynet skal der skiftes tågevæske på grund af tågevæskens holdbarhed. Såfremt kunden/abonnenten ikke overholder eftersynet og udskiftningen, er EC Sikring A/S uden ansvar for anlæggets funktionalitet samt eventuelle følgeskader.

(Med hensyn til alarmer henvises der til punkt 7).

Ellåse:

Ved isætning af ellås, har EC Sikring A/S ikke ansvar for forskydninger og lign. i døre/porte, samt at evt. 3-punktslås er afmonteret.

Kameraovervågningsudstyr:

Det påhviler kunden/abonnenten minimum 1 gang i måneden at tjekke om billeder og kamera er tilgængelige og anlægget er funktionsdygtigt samt der er optagelser på harddisken, hvis det er formålet.

 1. Betalingsforhold.

EC Sikring A/S har betalingsbetingelsen – netto kontant med mindre andet er aftalt.

EC Sikring A/S er uden ansvar for, hvorvidt en opkrævning er modtaget af kunden/abonnenten, såfremt EC Sikring A/S har benyttet de oplysninger, der senest er angivet af kunden/abonnenten.

Såfremt en af EC Sikring A/S fremsendt opkrævning ikke er betalt inden 30 dage fra opkrævningens udsendelse, bortfalder EC Sikring A/S’ forpligtelser, i henhold til salgs, leverings og abonnements-betingelser, automatisk og uden yderligere påkrav eller varsel.

Såfremt aftalen ophæves, er EC Sikring A/S berettiget til at afhente det komplette anlæg med tilhørende komponenter, uden yderligere påkrav eller varsel til kunden/abonnenten.

EC Sikring A/S er berettiget til at kreditvurdere hvert enkelt kunde/abonnent og er berettiget til at stille krav om sikkerhed i form af bankgaranti, forudbetaling eller lignende.

Etablerings- og salgsvederlag faktureres i direkte tilknytning til anlæggets etablering/levering.

EC Sikring A/S opkræver fakturagebyr pr. faktura og opkræver herudover miljøafgift, samt ved nedtagelse af alarmanlæg opkræves en miljøsorteringsafgift

Såfremt EC Sikring A/S kører forgæves til en kunde/abonnent med hvem der er lavet en konkret aftale, faktureres kunden/abonnenten for forgæves kørsel.

De aftalte abonnementspriser gælder for en periode på 12 måneder, regnet fra henholdsvis 01.01.-31.12., eller fra 01.04.-31.03. eller fra 01.07.-30.06. eller fra 01.10.-30.09., medmindre andet er skriftligt aftalt.

Abonnementet opkræves forud og skal være betalt af abonnenten inden periodens ikrafttræden.

Såfremt et abonnement tegnes midt i en abonnementsperiode, opkræves abonnementet for den resterende del af abonnementsperioden forholdsmæssigt.

EC Sikring A/S er berettiget til uden yderligere varsel at regulere abonnementsprisen forud for en ny abonnementsperiode.

 1. Opsigelsesbestemmelser.

Privat:

Abonnement: Privat abonnentskunder har en bindingsperiode på 6 måneder. Derefter kan opsigelse ske med et varsel på løbende måned + 30 dage. I visse tilfælde kan bindingsperioden være forlænget ved en skriftlig aftale.

Erhverv:

Abonnement: Erhvervs-/ abonnentskunden har en bindingsperiode på 12 måneder. Derefter kan opsigelse ske med et varsel på løbende måned + 6 måneder. I visse tilfælde kan bindingsperioden være forlænget ved en skriftlig aftale.

Øvrige opsigelsesbestemmelser:

En opsigelse skal altid være skriftlig.

Opsigelse kan kun ske skriftlig fra kunde selv. Der godtages ikke opsigelser via fuldmagter og lignende fra 3. part, medmindre at dette skyldes konkurs, dødsfald og lignende.

I tilfælde af konkurs, dødsfald, anmodning om rekonstruktion eller forretningsophør, kan kunden eller abonnenten opsige abonnementsaftalen med 3 måneders varsel.

Såfremt virksomhedens aktiviteter fortsætter på en anden adresse, anses dette ikke som forretningsophør, men som en flytning af virksomhedens aktiviteter.

EC Sikring A/S er berettiget til at opsige et abonnement med et varsel på 3 mdr., såfremt der er tale om et privatabonnement, og med et varsel på 6 mdr., såfremt der er tale om et erhvervsabonnement.

 1. Nedtagelse af anlæg (i forbindelse med abonnerede- samt andre finansierede anlæg):

Abonneret anlæg:

Ved abonnementets ophør, nedtager EC Sikring A/S det komplette sikringsanlæg med tilhørende komponenter samt alarmskilte, nøgleboks, låse samt telefonsender, ID-chip og lignende. Nedtagning sker for abonnentens regning.

Købte, leasede eller finansierede anlæg:

Ved abonnementets ophør, nedtager EC Sikring A/S enhver skiltning herunder alarmskilte, nøgle-boks, låse samt telefonsender, ID-chip og lignende. Nedtagning sker for kundens/abonnentens regning. Desuden følges den indgåede skriftlige finansiering-/leasingsaftale og lignende.

For alle anlæg gælder:

Kabler demonteres ikke, men afblændes eller afkortes. Evt. efterreparationer af ejendom og ejendommens bestanddele, nødvendiggjort af demontering, skal kunden/abonnenten selv sørge for efterreparation samt bekostning heraf.

Skilte og alarmmærker tilhører EC Sikring A/S og skal nedtages ved aftalens ophør. Nedtagning må alene foretages af EC Sikring A/S.

Ved aftalens ophør demonteres nøgleboks ikke, men låseenheden fjernes.

Ved nedtagelse pålægges der et miljøsorteringsgebyr.

 1. Ejerskifte/overdragelse af abonnement.

Kunden/abonnenten er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementet til tredjemand efter forud indhentet skriftlig godkendelse hos EC Sikring A/S. Den hidtidige kunden/abonnent frigøres for forpligtelser i henhold til aftale, når der er indgået ny abonnements-aftale med erhververen. Ved overdragelse af ejendom påhviler det kunden/abonnenten at oplyse ny ejer om ejerforholdet, om anlægget er købt eller om anlægget er abonneret ved EC Sikring A/S, samt at udarbejde en ny forholdsordre med angivelse af kontaktpersoner. Omprogrammering af anlæg, anvendelse af materialer m.v., afregnes efter medgået tid og forbrug for ny kundens/abonnents regning.

Ved ejerskifte er EC Sikring A/S berettiget til at kreditvurdere ny kunde/abonnent.

 1. Aftaler.

Enhver aftale mellem parterne anses for at være indgået mundtlig, skriftligt, eller ved betaling af udstedt faktura. Aftaler kan indgås pr. mail og anses altid senest at være indgået ved påbegyndelse af montering af anlæg.

EC Sikring A/S er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser.

De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser er tilgængelige på www.ec-sikring.dk.

Ved betalinger af faktura efter vilkårsændring anses kunden/abonnenten for at have accepteret varslede ændringer.

Særligt vedrørende købte anlæg.

Når et anlæg er installeret og betalt, tilhører dette kunden, dog med undtagelse af, nøgleboks, lås, kommunikationsudstyrets programchip og skilte.

Indtil anlægget er fuldt betalt, forbeholder EC Sikring A/S sig ejendomsretten til det solgte.

Øvrige anlæg.

Ved anlæg, der er lejet /abonneret eller finansieret, tilhører anlægget EC Sikring A/S. Ved misligholdelse af betalingen kan anlægget nedtages af EC Sikring A/S for kundens/abonnentens regning og risiko. Såfremt kunden/abonnenten er forbruger, dog under forudsætning af at betingelserne i lov om kreditaftaler, lov nr. 817 af 8.6.2019.

 1. Fortrydelsesret.

Privat-/abonnentskunder har ret til at fortryde den indgåede aftale. Fortrydelsesretten skal i givet fald gøres skriftligt gældende inden 14 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten bortfalder dog, ved påbegyndt installation indenfor 14 dage efter aftalens indgåelse.

Erhverv:

Såfremt erhvervs-/abonnentskunden fortryder aftalen inden installationen er påbegyndt, opkræves kunden et beløb på 25 % af tilbudsprisen samt et administrationsgebyr på 1500 kr., hvilket beløb dækker over de udgifter, EC Sikring A/S har haft i forbindelse med ordrens indgåelse.

 1. Misligholdelse.

Såfremt kunden/abonnenten misligholder den indgåede aftale, er EC Sikring A/S berettiget til at hæve den indgåede aftale samt at kræve erstatning.

Såfremt der er tale om betalingsmisligholdelse og EC Sikring A/S har ophævet den indgåede aftale, er EC Sikring A/S berettiget til at fastholde ophævelsen, uanset om kunden/abonnenten berigtiger restancen.

 1. Force majeure.

EC Sikring A/S hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse, såfremt årsagen hertil er en følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft, transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofer, vejrlig, kabelfejl, hændelige ulykker, virus, epidemier, pandemier samt lokale, nationale og internationale nødsituationer.

EC Sikring A/S skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette kunden/abonnenten om sådanne omstændigheder, der kan henføres under force majeure.

Hver af parterne er berettiget til uden ansvar skriftligt at annullere en indgået aftale, såfremt opfyldelse af aftalen har været umulig i mere end 3 måneder på grund af force majeure.

 1. Ejendomsret.

Generelt: Ejendomsretten til det solgte forbliver hos EC Sikring A/S, hvis ikke andet er aftalt, indtil hele købsbeløbet med evt. finansieringstillæg er betalt.

EC Sikring A/S kan, ved misligholdelse af betalingsbetingelserne, nedtage anlægget for kundens/abonnentens regning. Såfremt kunden/abonnenten ikke selv er ejer af de bygninger, hvori anlægget er monteret, forpligter kunden/abonnenten sig til at informere udlejer herom.

Ejendomsretten omfatter ligeledes enhver skiltning, herunder alarmmærker.

Abonnerede, finansierede anlæg med dertil monteret udstyr tilhører EC Sikring A/S, medmindre andet er skriftligt aftalt. EC Sikring A/S skal altid have adgang til det pågældende sikringssted. Dette gælder også udstyr med påtegnet driftsaftaler.

 1. Produktansvar for EC Sikring A/S.

Reparationer og ændringer af anlæg, må alene udføres af EC Sikring A/S eller en af EC Sikring A/S anvist reparatør. Udfører kunden eller abonnenten selv reparationer, batteriskift eller anden form for indgreb i anlægges funktion, fralægger EC sikring A/S sig et hvert ansvar. Evt. fejl opstået som følge deraf, udbedres for kundens eller abonnentens regning.

EC Sikring A/S er alene ansvarlig i det omfang det kan godtgøres fra kunden/abonnentens side, at EC Sikring A/S har handlet culpøst for så vidt angår de forpligtelser, der fremgår af salgs-/leverings samt abonnementsbetingelserne.

EC Sikring A/S hæfter ikke for tab ved skade, som kunden/abonnenten kunne have sikret sig dækning for ved tegning af relevant forsikring i skadesforsikringsselskab.

EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos kunden eller abonnenten.

EC Sikring A/S’ ansvar over for en privat kunde, kan aldrig overstige DKK 50.000 pr. år.

EC Sikring A/S er ikke ansvarlig for afsavn af nogen art samt ulemper foranlediget ved fejl, uregelmæssigheder eller forstyrrelser i anlægget.

EC Sikring A/S er alene ansvarlig for fejl i anlæggenes komponenter og anlæggenes montering, såfremt disse har givet anledning til et svigt. Såfremt kunden/abonnenten selv er ansvarlig for fejl er EC Sikring A/S uden ansvar for eventuelle følgevirkninger. (Henvises til pkt. 10 – vedligeholdelse).

EC Sikring A/S’ ansvar kan i intet tilfælde oversigt DKK 2.000.000, ved personskade dog DKK 5.000.000.

Rev. 06/21

—o0o—