Salg- og Leverings- og abonnements betingelser

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser for EC Sikring A/S

Gældende fra 18.10.17, – erstatter tidligere versioner.

Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser for EC Sikring A/S, Klakring Stationsvej 5E, 7130 Juelsminde, CVR-nr. 20556781, AIA-nr. 212:085, ISO-nr. DIC430QMS. Nærværende betingelser gælder for alle ydelser fra EC Sikring A/S, medmindre andet skriftligt er accepteret af EC Sikring A/S. Hvor der er forskel på betingelserne for forbrugere og erhvervsdrivende, er dette udtrykkeligt angivet i de enkelte bestemmelser.

Almindelige abonnementsbetingelser
for indbrudsalarmeringsanlæg og adgangskontrolanlæg.

Abonnerede alarmanlæg.

(Bemærk særligt vedrørende købte og leasede anlæg særbestemmelserne i § 15 og § 16.

Der er følgende muligheder for abonnement:

A–abn.:  Overvågning 24 timer i døgnet året rundt af en godkendt Kontrolcentral, tekniker beredskab samt vagtpatruljeberedskab. Diverse udkald,  herunder også Vagtudkald, afregnes pr. udkald samt efter timepris og reservedele/materialer.

B-abn.:   Som A-abn.  samt fri service excl.reservedele/materialer (undtagelser  se .§ 7. Vedligeholdelse). Fri vagtudkald (undtagelser se § 4.Alarmer).

C-abn.:   Som A-abn. , samt incl. årligt eftersyn.

D-abn.:   Som A-abn. + B.abn. + C-abn. samt incl. reservedele/materialer. (Undtagelser se § 4. og 7.)

E-abn.:    Som A-abn. Incl. fri batteriskift.

Reservedele/materialer derudover er excl. (Se § 7)

For alle abonnementer gælder nedennævnte abonnementsbetingelser:

1.  Ejendomsret.
Alarmsystemet med dertil monteret udstyr tilhører EC Sikring A/S. EC Sikring A/S skal altid have adgang til det pågældende sikringssted.
EC Sikring A/S  kan ved misligholdelse af betalingsbetingelserne nedtage anlægget for abonnentens regning. Dersom abonnenten ikke selv ejer bygningerne, hvor alarmanlægget monteres, forpligter abonnenten sig til at informere udlejer om dette forhold.

2.  Signaloverføring.
For tilslutning til telefonnettet gælder telefonselskabets vilkår og takster, som abonnenten må opfylde.
Såfremt telefonselskabet kræver ændring i signaloverføringen eller den udførte telefoninstallation, skal udgifter vedrørende denne ændring afholdes af abonnenten.
EC Sikring A/S påtager sig intet ansvar for fejl ved signaloverføringen, teletrafikken eller enhver form for forbrug vedrørende signaloverføringen.

3.  Nøgleboks.
Til brug ved udrykning skal af abonnenten deponeres nøgler i nøgleboks, der af EC Sikring A/S monteres på alarmadressen. Der skal deponeres et antal nøgler der sikrer, at EC Sikring A/S har adgang til alarmadressen i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre. EC Sikring A/S har intet ansvar for de deponerede nøgler. Ved ændringer af låse skal abonnenten rekvirere EC Sikring A/S til deponering af de nye nøgler i nøgleboksen. Denne ydelse er ikke  indeholdt i abonnementet og betales særskilt af abonnenten.
Nøgleskuffen med tilhørende låseanordning er EC Sikring A/S ´s ejendom.

4.  Alarmer.
Alarmer opstået ved forkert betjening af abonnenten omfattes af abonnementet. Det er dog en betingelse herfor, at fejlalarmen meldes til kontrolcentralen, og at denne melding indgår, inden kontrolcentralen har afsendt vagtmandskab. ( ca. 1 min.), idet der i modsat fald vil ske fakturering for udrykningen.
Ved falske alarmer, som skyldes fejl forårsaget af abonnenten, er EC Sikring A/S berettiget til at føre udrykning af nævnte art i regning. Sådanne fejl  kan opstå f.eks. ved brug af ventilation eller ved ophængning af julepynt, skilte og lignende.
Alarmer forårsaget af elektrisk uvejr samt strømsvigt omfattes ikke af abonnementet.
Udrykning til alarmer opstået som følge af insekter i eller på detektorerne (f.eks. spind med edderkopper ) kan efter EC Sikring A/S´s skøn faktureres kunden.

5.  Betalingsforhold.
De aftalte abonnementspriser gælder for en helårsperiode regnet fra henholdsvis d. 1. januar til d.  31. december eller  fra d. 1. april til d. 31. marts eller fra d. 1. juli til d. 30. juni eller d. 1. oktober til d. 30. september.
Abonnementet opkræves forud og skal være betalt ved periodens ikrafttræden.
Ved tegning af abonnement midt i en abonnementsperiode vil der alene for den resterende del af denne blive opkrævet en forholdsmæssig del af den for perioden gældende abonnementspris.
EC Sikring A/S kan uden varsel regulere abonnementsprisen forud for en ny abonnementsperiode.
Hvis en af EC Sikring A/S fremsendt opkrævning ikke er betalt inden 30 dage regnet fra opkrævnings dato, bortfalder de forpligtigelser EC Sikring A/S har i henhold til nærværende abonnements kontrakt automatisk.
Det er EC Sikring A/S uvedkommende, hvorvidt en opkrævning er modtaget.
Såfremt en af EC Sikring A/S fremsendte opkrævning ikke er betalt inden 30 dage regnet fra opkrævnings- dato, er EC Sikring A/S berettiget til straks at ophæve nærværende kontrakt.
Såfremt betaling ikke har fundet sted som anført inden 30 dage, er EC Sikring A/S berettiget til straks at standse overvågning fra kontrolcentralen, ligesom enhver forpligtelse i henhold til nærværende kontrakt ophører, ligesom EC Sikring A/S kan afhente det komplette sikrings anlæg og dets komponenter, uanset om abonnenten er underrettet desangående.

6.  Ejerskifte.
Abonnenten er berettiget  til ved overdragelse af sikrede lokaler at lade den nye ejer/ indehaver efter forud indhentet, skriftlig godkendelse hos EC Sikring A/S indtræde i abonnementet. Den hidtidige abonnent frigøres herved for forpligtelser ifølge nærværende kontrakt, når den nye abonnementskontrakt er underskrevet og trådt i kraft. Ved salg af ejendom er det abonnentens pligt at oplyse de nye ejere, at anlægget tilhører EC Sikring A/S samt at udarbejdelse af ny forholdsordre samt omprogrammering af anlægget afregnes efter timer og materialer og er for de nye ejers regning.

7.  Vedligeholdelse.
Reparationer og ændringer på alarmsystemet må alene udføres af EC Sikring A/S eller EC Sikring A/S´s autoriserede reparatør.
Reparationer foretages inden for normal arbejdstid. Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på alarmsystemet, der er forårsaget af fejl i de af teleselskaberne leverede dele, er ikke omfattet af abonnementsvederlaget og betales af abonnenten.
EC Sikring A/S er til enhver tid berettiget til at få adgang til alarmsystemet og at foretage ændringer i dette.
Reparationer, som skyldes ombygninger hos  abonnenter o.l., sker  for abonnentens regning.
Reparation eller udskiftning af åbningskontakter som følge af ændringer i døre og vinduer p.g.a. bygningsforskydninger eller dårlig vedligeholdelse sker for abonnentens regning.
Abonnenten er ansvarlig for, at alarmsystemet er dækket af forsikring, og at reparation, omfattet af sådan forsikring udføres af EC Sikring A/S  for abonnentens regning. Sådanne reparationer omfatter bl. a. fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet / telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, overlast på alarmsystemet o. lign.. Ovenstående gælder også i garantiperioden.
Alle reparationer og udskiftninger af glasbrudsfolier sker for abonnentens regning.

8.  Produktansvar for EC Sikring A/S.
EC Sikring A/S er kun ansvarlig i det omfang, det kan godtgøres fra abonnentens side, at der foreligger culpa fra EC Sikring A/S´s side for så vidt angår de forpligtelser, som firmaet måtte have i medfør af nærværende abonnementskontrakt. EC Sikring A/S hæfter dog ikke for tab ved skade, som abonnenten kan sikre sig dækning for ved tegning af skadeforsikring i et forsikringsselskab.
I tilfælde af force majeure, hvortil regnes bl. a. lock-out, brand, sneskader, kabelfejl eller hændelige ulykker, er EC Sikring A/S ikke forpligtet til at yde nogen reduktion, selvom forbindelsen måtte være afbrudt i kortere eller længere tid.
EC Sikring A/S hæfter aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab.
EC Sikring A/S påtager sig intet erstatningsansvar for afsavn af nogen art og ulemper foranlediget ved fejl og forstyrrelser i anlægget.
EC Sikring A/S dækker ikke ansvar som følge af, at alarmanlæggene ikke virker efter deres hensigt, med mindre der konstateres fejl i anlæggenes komponenter eller anlæggenes montering og at disse fejl er årsagen til anlæggenes svigten. Såfremt kunden selv er årsag til alarmanlæggets svigten, eksempelvis i form af tildækning eller lignende, er EC Sikring A/S uden ansvar for følgevirkningerne heraf.
Ansvar for EC Sikring A/S efter nærværende bestemmelse er begrænset, således at erstatning i intet tilfælde kan overstige kr.  2.  mill. – personskade dog kr. 5.  mill.

9.  Opsigelsesbestemmelser.
Nærværende abonnement kan fra begge sider opsiges med 3 måneders varsel, dog fra abonnentens side tidligst 1 år efter kontraktens indgåelse. Opsigelsen skal være skriftlig.
I tilfælde af flytning, forretningsophør eller dødsfald kan abonnementet bringes til ophør med 3 måneds varsel.
Abonneret anlæg: Ved abonnementets ophør,  nedtager  EC Sikring A/S det komplette sikringsanlæg og der tilhørende komponenter samt alarmskilte, nøgleboks, låse samt telefonsender ID chip o.l.. Nedtagningen af alarmanlægget sker for abonnentens regning.
Købte og leasede anlæg: Ved abonnementets ophør,  nedtager EC Sikring A/S  alarmskilte, nøgleboks, låse samt telefonsender ID chip o.l. Nedtagningen af alarmanlægget sker for abonnentens regning.

10.  Fortrydelsesret.
Efter kapitel 4 i lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler, har en ikke erhvervsdrivende abonnent fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gøres skriftligt gældende inden 14 dage efter at aftalen er indgået, og der er ikke mulighed for at fortryde aftalen, hvis alarmen er påbegyndt installeret.

11.  Instruktion.
Der henvises til den til abonnenten udleverede skriftlige instruktion, som abonnenten bekræfter at have modtaget, og abonnenten er gjort udtrykkelig opmærksom på, at enhver form for ansvar bortfalder for EC Sikring A/S, såfremt instruktionen ikke overholdes nøje.
EC Sikring A/S har gjort abonnenten opmærksom på, at uanset hvor omhyggelig man er ved udarbejdelse af alarm- og adgangs- kontrolanlæg, vil det være umuligt fuldt ud at sikre sig imod professionelle tyve, brud på kabler og telefonanlæg m.m., og abonnenten er således gjort bekendt med, at uanset anlæggets omfang, vil der alligevel til enhver tid for abonnenten være en risiko, som abonnenten må affinde sig med uden at kunne gøre krav gældende overfor EC Sikring A/S.

12.  Telefonforbindelse.
Anlæg med telefonopkobling til alarmcentralen kræver, at telefonforbindelsen kun anvendes til samtaler og alarm overvågning.
EC Sikring A/S fralægger sig alt ansvar, hvis det efter kontraktens indgåelse bliver valgt anden teleoperatør oprettet af digitale tjenester og lignende, f.eks. ISDN, Duet svar, viderestillinger, IP Telefoni, GSM sendere o.s.v. Disse ting kan medføre, at anlægget ikke kan kommunikere med kontrolcentralen. Hvis dette opstår, vil kunden blive faktureret for medgået tid og udkald som følge af fejlen. Opstår der fejl vedrørende den af kunden valgte overførselsforbindelse af enhver art, er det alene kunden der har ansvaret, herunder for forbrug.
Da EC Sikring A/S ikke påtager sig noget ansvar for forbrug, anbefaler man specielt i forbindelse med anvendelse af GSM sendere, at der indsættes et max. forbrug på f.eks. kr. 300,00  pr. måned.
HUSK at ændre denne bestemmelse således det kommer til at gælde alt – eksempelvis også IP telefoni m.v.

13.  Aftaler.
Enhver aftale mellem parterne skal for at være gyldig, være indgået skriftligt.

14.  Kontraktændring/abonnementsændring.
Disse abonnementsvillkår kan ændres med 3 måneders varsel, og ligeledes kan indgåede skriftlige aftaler ændres med 3 måneders varsel.

15.  Særligt vedrørende købte anlæg.

Alarmsystemet tilhører efter afsluttet betaling – med undtagelse af telefonsenderens programchip, nøgleboks, låsen og alarmskilte – kunden. Indtil anlægget er fuldt betalt, tilhører det EC Sikring A/S og kan ved misligholdelse af betaling, nedtages for købers regning. Dersom køber ikke selv ejer bygningen, hvor alarmanlægget monteres forpligter køber sig til at informere udlejer om dette forhold.
Udover det ovenfor anførte, er alle almindelig abonnementsbetingelser anført ovenfor i forbindelse med nærværende bestemmelse, gældende uændret på samme måde som for abonnerede alarmanlæg.

16.  Anlæg købt på kredit.
Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold i henhold itl lov om kreditaftaler lov nr. 398 af 13. juni 1990, indtil samtlige ydelser incl. eventuelle renter og gebyrer er betalt.
Ud over det ovenfor anførte, er alle almindelige abonnementsbetingelser anført ovenfor i forbindelse med nærværende bestemmelse gældende uændret, på samme måde som for abonnerede alarmanlæg.

Info

EC Sikring A/S
Klakring Stationsvej 5E
7130 Juelsminde

Telefon: 70 20 46 99
Email:    mail@ec-sikring.dk

AIA nr. 212:085
ISO nr DIC430QMS
CVR: 20556781

ISO certification

ISO 90012015

En del af

Sikrings ringen
Code of Care

Kort

×

Menu

Ring op

Skriv til os
Online Form Builder